x

Algemene voorwaarden

Download de YTC Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.      Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen welke zijn georganiseerd door Your Travel Coach. (verder te noemen: YTC), gevestigd te Oirschot.
2.      Naast deze reisvoorwaarden zijn mede van toepassing de voorwaarden zoals vermeld in de voor een reisproject uitgegeven publicaties (folders, brochures, advertenties etc.)
3.      Bij tegenstrijdigheid tussen deze reisvoorwaarden en de onder lid 2 vermelde voorwaarden prevaleren de voorwaarden die vermeld staan in een voor een reisproject uitgegeven publicatie.

Artikel 2 – Totstandkoming reisovereenkomst

1.      De reisovereenkomst tussen YTC en een opdrachtgever komt tot stand op het moment dat YTC naar aanleiding van een schriftelijke of mondelinge opdracht aan opdrachtgever een schriftelijke nota/bevestiging van de boeking c.q. opdracht afgeeft. YTC maakt gebruik van een webwinkel en de opdrachtgever geeft zelf akkoord dat men van de voorwaarden kennis heeft genomen.

2.      De inhoud van de reisovereenkomst wordt bepaald door het door YTC gepubliceerde reisprogramma en/of door een andere van YTC afkomstige publicatie(s) – één en ander aan te duiden als: het reisprogamma. Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van YTC vereist.

3.      Iedere reis heeft naast een buslijst ook een reservelijst. Op de buslijst staan alle correct verwerkte dossiers. Op de reservelijst staan, wanneer de bus volgeboekt is, de personen die op dat moment niet mee kunnen aangezien de bus voor dit traject volgeboekt is. Maar wanneer er voldoende EXTRA interesse is van mensen voor desbetreffende route kan de capaciteit van de bus eventueel verhoogd worden voor dat traject.

Volgende regels zijn van toepassing op de lijsten:

•         De buslijst heeft altijd voorrang op de reservelijst.
•         De reisorganisator kan bepalen op welke lijst de reiziger terechtkomt. Dit staat en valt met de route die gereden gaat worden.
•         Alle voorwaarden blijven van toepassing, ongeacht op welke lijst men staat.

De reisorganisator behoudt het recht klanten en/of dossiers van de reservelijst te schrappen.

Artikel 3 – Betaling

1.      Betaling geschied via onze webshop.
2.      Na betaling zal per mail de opdrachtgever zijn of haar YTC Boardingpass ontvangen.
3.      Zorg dat uw mailbox tijdig opschoont zodat ten alle tijden onze YTC Boardingpas verzonden kan worden.
4.      Bij uitzondering kan de betaling gedaan worden via het rekeningnummer van Your Travel Coach, bij opmaak van factuur worden administratiekosten in rekeninggebracht.

Artikel 4 – Reissom, reisduur en reisprogramma

1.      De gepubliceerde reissom geldt per persoon. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen welke in het reisprogramma staan vermeld.
2.      De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze aan YTC bekend waren op de dag van het in druk geven van het reisprogramma. YTC behoudt zich het recht voor ingeval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen of belastingen, tot wijziging van de reissom. Indien deze wijziging een verhoging van de reissom met meer dan 15% inhoudt, dan heeft de opdrachtgever het recht de reis te annuleren met  aanspraak op restitutie van reeds betaalde reissom(en). Voornoemde annulering dient echter schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat door YTC mededeling aan de opdrachtgever is gedaan van de prijsverhoging.
3.      Indien de reisduur in het programma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend.
4.      Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden YTC niet.

Artikel 5 – Documenten

1.      Mocht u uw boardingpass niet goed ontvangen hebben, controleer even uw mailbox en kijk uw spambox na.
2.      De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de YTC Boardingpass
3.      Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening en/of voor rekening van de  opdrachtgever.

Artikel 6 – Reisbescheiden

1.     De benodigde reisbescheiden zullen als regel één week voor de vertrekdatum in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld, mits de volledige reissom door YTC is ontvangen. YTC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven of ter beschikking gesteld.
2.      Kosten als gevolg van verlies en/of diefstal van reisbescheiden (Boardingpass en evenemententicket.) zijn voor rekening en verantwoording van de reiziger.

Artikel 9 lid 4 is mede van toepassing.

Artikel 7 – Wijziging, annulering, volmachten door opdrachtgever

Artikel 7.1 – Wijziging, annulering door opdrachtgever

1.      Tot twee dagen voor vertrek kan de opdrachtgever wijzigingen verzoeken in de reisovereenkomst, waaronder begrepen vervanging van een aangemelde reiziger. YTC zal genoemde wijzigingen voor zover mogelijk aanbrengen onder gehoudenheid van de opdrachtgever tot vergoeding van administratieve kosten welke op de wijziging van toepassing zijn met een minimum van € 5,– per wijziging.

2.      Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever zijn voor iedere reiziger, naast de gefactureerde administratiekosten, de volgende bedragen verschuldigd:

• Bij annulering tot 3 maanden voor vertrek worden alleen de reserveringskosten, bemiddelingskosten in rekening gebracht.

• Bij annulering tot 2 maanden voor vertrek wordt 20% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
• Bij annulering tot 1 maand voor vertrek wordt 50% van de reserveringswaarde in rekening gebracht
• Bij annulering tot 14 dagen voor vertrek wordt 60% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
• Bij annulering tot 7 dagen voor vertrek wordt 85% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.

• Bij annulering 7 dagen of minder voor vertrek wordt 100% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.

3.         Om eventueel voordeel te halen uitt punt 2 van artikel 7.1 kan men gebruik maken van de Your Travel Coach Ticketswap, en probeer je busplaats volledig terug te krijgen.

4.        Een annulering dient schriftelijk te geschieden. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst door YTC.

Artikel 7.2 – Volmachten door opdrachtgever

1.       Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van YTC – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
2.       Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
3.       Bij bevestiging van een burrit verzorgd door YTC wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8 – Wijzigingen en annulering door YTC

1.      YTC behoudt zich het recht voor wijzigingen in het vervoer aan te brengen, wat onder meer kan betreffen de wijziging van de vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), van een ander type van het zelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder en ander zonder verhoging van de reissom.
2.      YTC behoudt zich het recht voor de reis te annuleren indien wegens onvoldoende deelname, het vereiste minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Kennisgeving hiervan zal steeds uiterlijk 7 dagen voor de datum van vertrek plaatsvinden. De gehele reissom wordt door YTC aan de opdrachtgever gerestitueerd.
3.      Indien door overmacht, waaronder begrepen o.a. staking, weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen etc., een reis niet kan worden uitgevoerd, verplicht YTC zich tot volledige terugbetaling van de geheel of gedeeltelijk betaalde reissom onder aftrek van een vergoeding voor gemaakte administratieve kosten met een minimum van   € 10,— per reiziger.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid van YTC

1.      Indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen wordt uitgevoerd is YTC voor de daardoor opgekomen schade aansprakelijk, zulks met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.
2.      De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.
3.      YTC is niet aansprakelijk voor de in het eerste lid bedoelde schade, voor zover deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
4.      De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de opdrachtgever respectievelijk de reiziger, mocht lijden in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep, is uitgesloten.

Artikel 10 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

1.      Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers (opdrachtgever/groepshoofd), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 11 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

1.      De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van YTC ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het reisprogramma en de aanwijzingen van de reisleiding.

2.      De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door YTC, c.q. de reisleiding, van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12 – Rente- en incassokosten

De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens YTC heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 15,—. Dit artikel heeft betrekking tot bedrijven of groepen die een factuur wensen na een gedane reservering.

Artikel 12 – Niet komen opdagen van de opdrachtgever en medereizigers

Indien de opdrachtgever met zijn of haar medereiziger(s) niet komt opdagen aan het begin van de reis (op de aangekondigde plaats en tijdstip) of tijdens de reis (op de afgesproken plaats en tijdstip), dan kan zijn deel van de reis die nog rest volledig verbeurd worden verklaard. Bovendien heeft de reiziger in dergelijke situatie geen rechten om bepaalde kosten terug te eisen.

Artikel 13 – Toepasselijkrecht

Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Your Travel Coach

Koestraat 31
5688 AG Oirschot

T. 06 - 15 094 997
E. info@yourtravelcoach.nl

GOBO EVENTS
KvK. 17201432
IBAN NL12 RABO 0130 4332 17
BTW NL1995.44.219.B01